Esitatud ideede mõjude hindamine

Uue eakuse rahvakogule laekus kolme nädalaga ligikaudu 80 ideed tuleviku eakapõlve kujundamiseks. Rahvakogu kriteeriumidele vastas neist enamus. Pärast sarnase sisuga ideede kokkupanemist hindasid oma ala asjatundjad 60 ettepanekut. Ideede analüüsimisel selgus, et vaid osa ettepanekuist on riiklikult lahendatavad või korraldatavad, see tähendab põhimõttelise muudatusena või seadusandluse tasandil. Samas suur osa ideedest on seotud omavalitsuse, kogukondliku või indiviidi tasandiga või hoopis eri sektorite koostöö taga kinni. Seetõttu on mõjuhinnangud grupeeritud võimaliku lahendamise viisi või tasandi kaupa.

Allpool on ülevaade kõigist hinnatud ettepanekutest rahvakogu nelja teemaploki kaupa. Rahvakogu järgmisse etappi - teemaseminaridel arutamisele - liiguvad edasi riiklikult lahendatavad ideed.

Kindlustatus

Riiklikult lahendatav (põhimõtteline ja/või seadusandlik muudatus)

Lahendatav isiku või tööandja vm organisatsiooni tasemel

Ideed ei ole mõistlik Eestis rakendada

Vajab oluliselt täpsemat mõjuanalüüsi

Lahendus on juba olemas

Idee polnud piisavalt selgelt vormistatud või nõrgalt seotud uue eakuse rahvakoguga

Eneseteostus

Riiklikult lahendatav (põhimõtteline ja/või seadusandlik muudatus)

Omavalitsuse ja/või kogukonna ellurakendatav idee

Lahendatav isiku, tööandja või organisatsiooni tasemel

Ideed ei ole mõistlik Eestis rakendada

Lahendus on juba olemas

Idee oli ebaselgelt vormistatud või nõrgalt seotud uue eakuse rahvakoguga

Tervis

Riiklikult lahendatav (põhimõtteline ja/või seadusandlik muudatus)

Omavalitsuse ja/või kogukonna ellurakendatav idee

Lahendatav isiku, tööandja või organisatsiooni tasemel

Ideed ei ole mõistlik Eestis rakendada

Vajab oluliselt täpsemat mõjuanalüüsi

Lahendus on juba olemas

Idee oli ebaselgelt vormistatud või nõrgalt seotud uue eakuse rahvakoguga

Kohanemine

Riiklikult lahendatav (põhimõtteline ja/või seadusandlik muudatus)

Idee oli ebaselgelt vormistatud või nõrgalt seotud uue eakuse rahvakoguga