Avaliku ruumi kujundamine vanemaealistesõbralikuks

Aimar Altosaar,
24 allkirja
Uus Eakus

Avaliku ruumi kujundamine vanemaealistesõbralikuks

Ehitustegevust ja planeerimist reguleeriv seadusandlus ning kehtestatud normid peavad tagama, et avalik ruum - hooned, teed, haljasalad jms -  sobiksid vanematele inimestele liikumiseks, suhtlemiseks teiste inimestega ja puhkamiseks. Omavalitsused peavad tagama nende tingimuste täitmise. 

Ettepanek -

Muuta on vaja seaduseid ja riiklikke norme, et need arvestaksid vanemate inimeste füüsilisi eripärasid, tervist ja elurütmi. Vanemate inimeste osakaal rahvastikus kasvab, nende füüsiline ja vaimne tervis sõltuvad suuremal määral sellest, kuidas nad pääsevad liikuma, sisustama aktiivselt oma aega ning suhtlema teiste inimestega.  Kindlasti vajab ülevaatamist mitte ainult ehitus- ja planeerimisseadustik, vaid ka ruumiprogrammid, tänavate ja parkide  kujundus ja inventari disain. 

Põhjendus -

Liikumine sõltub väga palju liikumisvõimalustest, seda eriti vanemas eas. Üldteada on tõsiasi, et liikumisest sõltuvad inimese tervis, töövõime ja elukvaliteet kõige otsesemalt.  Lisaks linnatänavatele ja kergliiklusteedele tuleb vanematele inimestele luua võimalused liikuda ka RMK matkaradadel, looduskaitsealadel ja kultuuriobjektidel. Loomulikult ei ole see kõik vaid  ehitus- ja planeerimisseadustega reguleeritav ning vajadusel tuleb üle vaadata ka kohalike omavalitsuste tegevuste reguleerivad seadused. Eesmärgiks on saavutada olukord, kus kõik ametkonnad ja kohalikud omavalitsused peavad avaliku ruumi kujundamist vanemaealistesõbaralikumaks prioriteetseks ja vältimatuks tingimuseks kõigi regulatiivsete aktide menetlemisel. Häid näiteid, kus kogukonnad või omavalitsused seda teevad, on Eestiski ning neid tuleb levitada, kasutades selleks  vajadusel ka riiklikke vahendeid.
Liskas tervislikele eluviiside levikule aitab ettepaneku realiseerimine kaasa  kogukondade sidususe ja ühsikonna turvalisuse suurenemisele. 
Anna sellele algatusele oma allkiri!

Allkirjastada saad ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Ennast identifitseerimata ei saa algatusele häält anda.

ID-card

Mobile ID

Kas tahad selle ettepaneku edasise arenguga kursis olla?

LISA KOMMENTAAR

Kommentaarid

 1. Eesti Koostöö Kogu

  Ettepanekuga seotud mõjuhinnang

  Vanemaealistesõbraliku avaliku ruumi ettepaneku mõjuhinnang on siin: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/396f0f95-e5ca-41ca-af33-460963ce6ba3 Hinanngus on põhjalikumalt välja toodud võimalikud lahenduskäigud ja viited headele praktikatele. Mõjuhinnang on oluline osa allkirju koguvast ettepanekust.

  KommenteeriOsalemiseks pead sisse logima.
  1. Teele Pehk

   Haakuv ettepanek kogub ka toetusallkirju

   Muuta teede ja tänavate kavandamine avalikuks: https://rahvaalgatus.ee/initiatives/7b171f2d-85b6-4307-b634-3fafdf3db7df

   KommenteeriOsalemiseks pead sisse logima.
   Osalemiseks pead sisse logima.